Mr sci. dr stom. Ljiljana Marković Đurić

Zaposleni

Diplomirala na Studijskom programu Stomatologija Meducinskog fakulteta u Banja Luci 2004.godine. Zvanje magistra stomatoloških nauka stiče odbranom magistarskog rada u decembru 2016.godine na Medicinskom fakultetu u Banja Luci. Završetkom specijalističkih studija u decembru 2017.godine stiče zvanje specijaliste preventivne i dječije stomatologije.